Περιεχόμενο του μαθήματος

 • Δειγματικός χώρος και τυχαίες μεταβλητές, στατιστικός πληθυσμός και τυχαία δείγματα.
 • Οργάνωση και παράσταση ποσοτικών δεδομένων.
 • Οργάνωση και παράσταση ποιοτικών δεδομένων.
 • Μη καρτεσιανά γραφήματα.
 • Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα.
 • Συντελεστές διασποράς, μορφής και κύρτωσης.
 • Συγκέντρωση, καμπύλη Lorenz και δείκτης του Gini.
 • Συσχέτιση, γραμμική παλινδρόμηση και μη γραμμικές προσαρμογές.
 • Χρονολογικές σειρές.
 • Στατιστικοί δείκτες.
 • Εφαρμογές σε Python με χρήση jupyter, pandas, seaborn και sklearn.