1η διάλεξη 03-02-2020

1st.pdf

 • Εισαγωγή, πληροφορίες για το μάθημα.
 • Ιστορία της στατιστικής.
 • Δειγματικός χώρος και τυχαίες μεταβλητές.
 • Στατιστικός πληθυσμός και τυχαία δείγματα.
 • Εισαγωγή στην οργάνωση δεδομένων.

1ο εργαστήριο 05-02-2020

1st_lab.pdf

 • Γνωριμία με το περιβάλλον του Jupyter.
 • Εισαγωγή στη Pandas.

2η διάλεξη 06-02-2020

2nd.pdf

 • Οργάνωση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων - Κανόνας του Sturges.
 • Γραφική απεικόνιση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.
 • Εισαγωγή στα περιγραφικά μέτρα.
 • Μέση τιμή και σταθμισμένη μέση τιμή.
 • Εισαγωγικά για τη διάμεσο.

3η διάλεξη 10-02-2020

3rd.pdf

3rd_annotated.pdf

 • Διάμεσος
 • Ποσοστημόρια
 • Τεταρτημόρια
 • Ακραίες παρατηρήσεις και κριτήριο 1.5*IQR
 • Γράφημα Box-and-Whisker

2ο εργαστήριο 12-02-2020

2nd_lab.pdf

 • Εφαρμογή του κανόνα του Sturges
 • Γραφική παρουσίαση δεδομένων

4η διάλεξη 13-02-2020

4th.pdf

4th_annotated.pdf

 • Γεωμετρικός μέσος
 • Επικρατέστερη τιμή
 • Μέση τιμή πληθυσμού vs Μέση τιμή δείγματος
 • Διασπορά και τυπική απόκλιση
 • Θεώρημα του Chebyshev

5η διάλεξη 17-02-2020

5th_annotated.pdf

 • Συντελεστής μεταβλητότητας
 • Γραμμικός μετασχηματισμός και περιγραφικά μέτρα
 • Καμπύλη Lorenz και συντελεστής του Gini
 • Μέτρα ασυμμετρίας (Pearson και Bowley)

3ο εργαστήριο 19-02-2020

3rd_lab.pdf

3rd_lab.ipynb

 • Pandas' describe() function
 • Μέτρα ασυμμετρίας
 • Καμπύλη Lorenz και συντελεστής του Gini

6η διάλεξη 20-02-2020

6th_annotated.pdf

 • Συντελεστής ασυμμετρίας Fisher-Pearson
 • Κύρτωση
 • Περιγράφοντας στατιστικές κατανομές
 • Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
 • Κανονική κατανομή

7η διάλεξη 24-02-2020

7th_annotated.pdf

 • Συνδιασμοί και Διατάξεις
 • Δειγματικές κατανομές για μέση τιμή και αναλογίες
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης για αναλογίες στο πληθυσμό

4o εργαστήριο 26-02-2020

4th_lab.pdf

 • Υπολογισμός του συντελεστή ασυμμετρίας Fisher-Pearson
 • Υπολογισμός της κύρτωσης
 • Εφαρμογή δειγματικής κατανομής αναλογίας

8η διάλεξη 27-02-2020

8th_annotated.pdf

 • Διαστηματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή για γνωστή τυπική απόκλιση
 • Διαστηματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή για άγνωστη τυπική απόκλιση
 • Σχέσεις δύο μεταβλητών

1η εργαστηριακή εξέταση 04-03-2020

9η διάλεξη 05-03-2020

9th_annotated.pdf

 • Απλή γραμμική παλινδρόμηση
 • Εκτίμηση παραμέτρων με χρήση μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων
 • Διανυσματική μορφή απλής γραμμικής παλινδρόμησης

10η διάλεξη 09-03-2020

10th_annotated.pdf

 • Εφαρμογή διανυσματικής μορφής απλής γραμμικής παλινδρόμησης
 • Τυπική απόκλιση των τυχαίων σφαλμάτων
 • Συντελεστής προσδιορισμού
 • Δειγματική κατανομή της κλίσης της γραμμής παλιφρόμησης και διάστημα εμπιστοσύνης
 • Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα

11η διάλεξη 23-03-2020

11th_annotated.pdf

video

 • Διάστημα εμπιστοσύνης για την μέση τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής
 • Διάστημα εμπιστοσύνης για την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής για μεμονομένη παρατήρηση

12η διάλεξη 26-03-2020

12th_annotated.pdf

video

 • Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
 • Γραμμική παλινδρόμηση με χρήση ψευδομεταβλητών

13η διάλεξη 30-03-2020

13th_annotated.pdf

video

 • Παράδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης με χρήση ψευδομεταβλητών
 • Εισαγωγή στις χρονολογικές σειρές
 • Μακροχρόνια τάση

6ο εργαστήριο (περιέχεται και το 5ο) 01-04-2020

6th_lab.pdf

startups.csv

video

 • Εφαρμογές γραμμικής παλινδρόμησης

14η διάλεξη 02-04-2020

14th_annotated.pdf

video

 • Περιγραφή της μακροχρόνιας τάσης με logistic function
 • Εφαρμογή γραμμικών φίλτρων στις χρονολογικές σειρές
 • Προσαρμογή της εποχικότητας

15η διάλεξη 06-04-2020

15th_annotated.pdf

video

 • Προσαρμογή της εποχικότητας
 • Παραδείγματα

7ο εργαστήριο 08-04-2020

7th_lab.pdf

video

 • Εφαρμογή της προσαρμογής της εποχικότητας

16η διάλεξη 09-04-2020

16th_annotated.pdf

video

 • Προσαρμογή της μακροχρόνιας τάσης
 • Εκθετική εξομάλυνση

17η διάλεξη 13-04-2020

17th_annotated.pdf

video

 • Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης
 • Αυτοπαλινδρομικό μοντέλο
 • Συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης

8ο εργαστήριο 22-04-2020

8th_lab.pdf

min_temp.csv

video

 • Εφαρμογή του αυτοπαλινδρομικού μοντέλου

18η διάλεξη 23-04-2020

18th_annotated.pdf

video

 • Υπολογισμός και χρήση των συντελεστών μερικής αυτοσυσχέτισης
 • Αυτοπαλινδρομικό μοντέλο k-τάξης

19η διάλεξη 27-04-2020

19th_annotated.pdf

video

 • Εισαγωγή στα State-Space models

9o εργαστήριο

9th_lab.pdf

video

 • Εφαρμογή ενός απλού State-Space model

20η διάλεξη 30-04-2020

20th_annotated.pdf

video

 • Kalman gain

21η διάλεξη 04-05-2020

21th_annotated.pdf

video

 • Εισαγωγή στους Αριθμοδείκτες

22η διάλεξη 06-05-2020

22th_annotated.pdf

video

 • Εισαγωγή στους Αριθμοδείκτες - συνέχεια

23η διάλεξη 07-05-2020

23th_annotated.pdf

video

 • Επίλυση ασκήσεων του φυλλαδίου (Μέρος 1/3)

24η διάλεξη 11-05-2020

24th_annotated.pdf

video

 • Παραδείγματα

25η διάλεξη 13-05-2020

25th_annotated.pdf

video

 • Παραδείγματα

26η διάλεξη 18-05-2020

26th_annotated.pdf

video

 • Επίλυση ασκήσεων του φυλλαδίου (Μέρος 2/3)

27η διάλεξη 20-05-2020

27th_annotated.pdf

video

 • Επίλυση ασκήσεων του φυλλαδίου (Μέρος 3/3)