Περιγραφική Στατιστική

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 • Διδάσκων : Κώστας Σμαραγδάκης (kesmarag@twave.xyz)
 • Γραφείο : Δ326, Τηλ: 2810393716

Το μάθημα θα διδάσκεται Πέμπτη 17.00-19.00, και Παρασκευή 13.00-15.00.

- Ώρες γραφείου Πέμπτη 14.00 με 15.00 ή με ραντεβού.

Ανώνυμα Σχόλια και Παρατηρήσεις

https://forms.gle/oWCruttXFqZaY5ZV7

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αν και δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα πιθανόν να σας φανεί δύσκολο εάν δεν έχετε βασικές γνώσεις από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Απειροστικός Λογισμός Ι
 • Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα I
 • Γλώσσα Προγραμματισμού Ι

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει μεθόδους για τη συλλογή, την οργάνωση, την παρουσίαση και περιγραφή δεδομένων χρησιμοποιώντας πίνακες, διαγράμματα και περιγραφικά χαρακτηριστικά μέτρα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν βασικές έννοιες της επιστήμης της στατιστικής, να παρουσιάζουν συνοπτικά και ποιοτικά δεδομένα, να εκτιμούν άγνωστες παραμέτρους πληθυσμών, να προσαρμόζουν απλά γραμμικά μοντέλα και να αναλύουν χρονολογικές σειρές μέσω κατάλληλων μοντέλων. Επιπλέον θα είναι εξοικειωμένοι με την εφαρμογή των παραπάνω σε πραγματικά προβλήματα με χρήση υπολογιστικών μεθόδων και χρησιμοποιώντας κατάλληλες βιβλιοθήκες (ενδεικτικά numpy, pandas, matplotlib).

Μέθοδος διδασκαλίας και εποπτικά μέσα

θα παρουσιάζονται διαφάνειες οι οποίες θα εμπλουτίζονται με χρήση γραφίδας. Οι εμπλουτισμένες διαφάνειες θα αναρτώνται αμέσως μετά τις διαλέξεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Επιπλέον θα γίνεται επίδειξη χρήσης στατιστικών μοντέλων υλοποιημένων στη γλώσσα προγραμματισμού Python για την επίλυση επιλεγμένων προβλημάτων. Το μάθημα δεν θα υποστηρίζει βίντεο-διαλέξεις.

Τρόπος αξιολόγηση

 • 2 ή 3 φυλλάδια ασκήσεων με θεωρητικές και υπολογιστικές ασκήσεις (30 %). Θα υπάρξει εξέταση.
 • Σε προσπάθεια αντιγραφής στις ασκήσεις χάνεται το δικαίωμα για την τελική εξέταση. Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
 • Η παράδοση και η εξέταση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις τελικές εξετάσεις (Ιούνιο και Σεπτέμβριο).
 • Τελική εξέταση (70 %, πρέπει να γράψετε τουλάχιστον 4/10).

Βιβλιογραφία

 • P. Mann. Introductory Statistics, Wiley, 2010.
 • Τ. Παπαιωάννου και Σ. Λουκάς. Εισαγωγή στη Στατιστική. Εκδόσεις Σταμούλη, 2002.
 • Κ. Τραχανάς, Α. Τσεβάς. Περιγραφική Στατιστική, θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις. Εκδόσεις Σταμούλη, 1998.3.
 • Β. Μπένος. Στατιστική α ̓ τόμος - Περιγραφική Στατιστική, Εκδόσεις Σταμούλη, 1997